Agenda


Lees verder...

Statistieken

Nu 89
Deze week 409
Deze maand 1288
Sinds 11-2008 687281

Universele Verklaring van de Rechten van de MensUniversele Verklaring van de Rechten van de Mens ????????? ???????? ?????????? ?????????? adamianis uflebata sayoveltao deklaracia
     
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
????? 1.
????? ???????? ??????? ?????????? ?? ????????? ?????? ????????? ?? ?????????. ??? ?????????? ???? ?????? ?? ??????? ?? ?????????? ?????? ???? ????????? ?????? ?????????????.
Muxli 1.
Yvela adamiani ibadeba tavisufali da tanaswori tavisi rirsebita da uflebebit. Mat
Miniwebuli aqvt goneba da sindisi da ertmanetis mimart unda iqceodnen zmobis
Suliskvetebit.
     
Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.
????? 2.
?? ?????????? ????????????? ????? ?????? ?? ????? ??????????? ?????????? ???? ??????? ????? ???????? ??????????? ????? ????????????, ?????????, ?????, ????? ?????, ??????, ????, ????????, ?????????? ?? ???? ???????, ???????? ?? ????????? ?????????????, ?????????, ????????? ?? ???? ?????????????.
????? ?????, ??????????? ????? ??????????? ?? ??????? ?? ?????????? ??????????, ????????????? ?? ???????????? ???????? ??????????, ???????? ???????? ????????, ?????????? ?????, ?? ??????? ?? ????????? - ?????????????, ?????????, ???????????????? ?? ?????????? ????????? ????? ?????????????.
Muxli 2
(1) am deklaraciit gamocxadebuli yvela ufleba da yvela tavisufleba miniwebuli
Unda hqondes yovel adamians ganurcevlad raime gansxvavebis, saxeldobr, rasis,
Kanis feris, sqesis, enis, religiis, politikuri tu sxva rwmenis, erovnuli
Tu socialuri warmomavlobis, qonebrivi, wodebrivi tu sxva mdgomareobisa.
(2) garda amisa, dausvebelia raime gansxvaveba im qveynis tu teritoriis
Politikuri, samartlebrivi an saertasoriso statusis safuzvelze, romelsac
Adamiani ekutvnis, miuxedavad imisa, tu rogoria es teritoria _
Damoukidebeli, sameurveo, aratvitmmartveli tu sxvagvarad sezruduli tavis
Suverenitetsi.
     
Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
????? 3.
????? ???????? ???? ?????????, ????????????? ?? ?????? ?????????????? ??????.
Muxli 3.
Yovel adamians aqvs sicocxlis, tavisuflebisa da piradi xelseuxeblobis ufleba.
     
Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
????? 4.
?????? ?? ???? ??????????? ???????? ?? ???????????? ?????????? ?????????????. ????? ????? ?????? ?? ???????????? ??????????.
Muxli 4.
Aravin ar ar unda imyofebodes monobasi an zalmomreobiti morcilebis mdgomareobasi.
Yvela saxis monoba da monatvawroba akrzaluria.
     
Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
????? 5.
?????? ?????? ?? ???? ????? ???????????? ?????? ?? ???????, ????????????? ?? ???? ???????? ????????????? ???????? ?? ???????.
Muxli 5.
Aravis mimart ar unda iqnes gamoyenebuli wameba an sastiki, araadamianuri tu misi
Rirsebis damamcirebeli mopyroba da sasjeli.
     
Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.
????? 6.
????? ????????, ????? ???? ??????????? ???, ???? ?????? ????, ??? ????????? ????? ???? ??????????????????.
Muxli 6.
Yovel adamians sadac unda imyofebodes igi, imis ufleba aqvs, rom ariarebuli iqnes
Misi samartalsubieqtoba.
     
Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.
????? 7.
????? ???????? ?????????? ??????? ?????? ??, ??????????? ????? ?????????????, ?????? ???? ?????? ???????? ???? ?????? ??????? ????. ????? ???????? ???? ?????? ???????? ???? ?????? ?? ??????????? ????????? ?????????? ?????????????????? ?? ????? ?????????????? ?????????? ?????????????.
Muxli 7.
Yvela adamiani tanasworia kanonis winase da ganurcevlad raime gansxvavebisa, yvelas
Aqvs ufleba tanabrad iyos daculi kanonis mier. Yvela adamians aqvs ufleba tanabrad
Iyos daculi am deklaraciis damrrvevi yovelgvari diskriminaciisagan da aseti
Diskriminaciis yovelgvari waqezebisagan.
     
Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.
????? 8.
????? ???????? ???? ?????? ?????????? ????? ????????? ????????? ???????????? ??????????? ?????????????? ???? ?? ???????????, ???? ?????????? ??????? ???????????? ?? ??????? ?????????? ???????? ????????.
Muxli 8.
Yovel adamians aqvs ufleba efeqtianad iqnas ardgenili uflebebsi kompetenturi
Nacionaluri sasamartloebis mier im semtxvevasi, roca darrveulia mistvis
Konstituciit tu kanonit miniwebuli ziritadi uflebebi.
     
Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.
????? 9.
?????? ???????????, ?????? ?? ???????? ?? ???????? ???????????.
Muxli 9.
Aravis dapatimreba, dawera an gazeveba ar seizleba tvitneburad.
     
Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.
   
     
Artikel 11
11.1 - Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
11.2 - Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.
   
     
Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.
   
     
Artikel 13
13.1 - Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
13.2 - Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.
   
     
Artikel 14
14.1 - Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
14.2 - Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
   
     
Artikel 15
Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.
   
     
Artikel 16
Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.
   
     
Artikel 17
Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.
   
     
Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.
   
     
Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.
   
     
Artikel 20
Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
   
     
Artikel 21
Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.
   
     
Artikel 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.
   
     
Artikel 23

Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.
   
     
Artikel 24
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.
   
     
Artikel 25

Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.
   
     
Artikel 26

Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.
   
     
Artikel 27
Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiŽle belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.
   
     
Artikel 28
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.
   
     
Artikel 29
Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
   
     
Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.
     2024 Harmen Schoonekamp | Palladiostraat 86, Amersfoort Contact opnemen |..

Citaat van de dag

"Iedere taal geeft een unieke kijk op het leven. " - Federico Fellini -
(1920-1993)

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.